Snížení energetické náročnosti provozu
společnosti LUKOV Plast v Liberci

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast v Liberci

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast v Liberci

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/00013302

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Číslo a název výzvy: 101. kolo výzvy, Výzva III programu podpory Úspory energie

Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 15,265 mil. Kč bez DPH

Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu

Ukončení projektu: 31.8.2019

Cíl projektu:

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí nového systému vytápění a zvýšení účinnosti osvětlovací soustavy.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.

Realizací bude dosaženo úspory ve výši 44,24% a sníženy emise CO2 o 267,896 t/rok.