Snížení energetické náročnosti provozu
společnosti LUKOV Plast

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001134

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: 61. kolo výzvy, Výzva II programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 4,28 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Ukončení projektu: 31.10.2018

Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně instalace termoizolačních dek na plastifikační komory vstřikovacích lisů, výměna stávajícího osvětlení na výrobních, administrativních a skladovacích prostorech za LED svítidla, instalace fotovoltaické elektrárny s výkonem 30 kW pro potřeby provozu společnosti.
Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.
Realizací bude dosaženo úspory ve výši 39,6%, sníženy emise CO2 o 262,865 t/rok a zvýšena spotřeba el. z OZE o 4,82% el. spotřeby žadatele.