Snížení eneregetické náročnosti
společnosti LUKOV Plast

Snížení energetické náročnosti průmyslového areálu LUKOV Plast spol. s.r.o.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti průmyslového areálu LUKOV Plast spol. s r.o.

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022872

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Číslo a název výzvy: Výzva V. programu podpory Úspory energie

Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 8,336 mil. Kč bez DPH

Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu

Ukončení projektu: 31.12.2022

Cíl projektu:

Předmětem projektu je soubor racionalizačních opatření pro konkrétní část energetického hospodářství průmyslového areálu LUKOV Plast spol. s r.o., vedoucí ke snížení energetické náročnosti areálu. Konkrétně se jedná o instalaci nové fotovoltaické elektrárny, optimalizaci výroby stlačeného vzduchu, obnovu sušičů granulátu a rekonstrukci energocenter. Bude dosaženo úspory ve výši 24,94 % a sníženy emise CO2 o 393,937 t/rok.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.