Snížení energetické náročnosti provozu
společnosti LUKOV Plast v Liberci

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast v Liberci

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast v Liberci
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013302
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: 101. kolo výzvy, Výzva III programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Celkové předpokládané výdaje: 18,93 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Ukončení projektu: 31.5.2019
Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření pro zlepšení tepelně – technických vlastností obálky budovy, zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí nového systému vytápění a zvýšení účinnosti osvětlovací soustavy ve vybraných výrobních, administrativní i provozních prostorech.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.

Realizací projektu bude dosaženo úspory ve výši 44,24 % a sníženy emise CO2 o 267,896 t/rok.